Krema, Kaymak


Eker Kaymak 100 Gr

Eker Kaymak 100 Gr
89.50 kg

Eker Kaymak 200 Gr

Eker Kaymak 200 Gr
79.50 kg

Fo Çikolata Toping 1 Kg

Fo Çikolata Toping 1 Kg

Fo Dekor Toppıng Çıkola 750 G

Fo Dekor Toppıng Çıkola 750 G
20.00 kg

Fo Frambuaz Toppıng 1 Kg

Fo Frambuaz Toppıng 1 Kg
22.00 kg

Fo Karamel Toping 350 Gr

Fo Karamel Toping 350 Gr
39.71 kg

İçim Sıvı Krema 200 Ml

İçim Sıvı Krema 200 Ml
44.75 lt

Pakmaya 15 Krema

Pakmaya 15 Krema

Pınar Krema 200 Ml

Pınar Krema 200 Ml
47.50 lt

Sütaş Krema 200 Ml

Sütaş Krema 200 Ml
39.75 lt

Teksüt Kaymak 200 Gr

Teksüt Kaymak 200 Gr
83.75 kg

Tikveşli Krema 200 Ml

Tikveşli Krema 200 Ml
52.25 lt

Torku Krempare 450 Gr

Torku Krempare 450 Gr
37.66 kg